Μεααίο πάνελ για έδρες LV

ΤΥΠΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ

LV601 597 530
LV602 730
LV603 930
LV604 1130
LV605 1530


ΤΥΠΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV701 376 530
LV702 730
LV703 930
LV704 1130
LV705 1530