Έδρες χειρισμού LVD 93 χωρίς κούτελο

  ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LVD93/1 1065 500 500
LVD93/2 1065 600
LVD93/3 1065 800