Υπαίθριος Προκατασκευασμένος Υ/Σ Μέσης Τάσης Τύπου Κιόσκι 1250KVA